ให้คำปรึกษาการนำเข้าสินค้าบริโภค

หรือสินค้าที่ง่ายต่อการเน่าเสียต่าง (ปลา/ผลไม้/ผัก/เนื้อสัตว์ จากประเทศญี่ปุ่น)

  • การขอใบอนุญาตินำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปลา :     กรมประมง
ผลไม้/ผัก :     กรมวิชาการเกษตร
เนื้อสัตว์ :     กรมปศุสัตว์